Tehpro.rs - Bezbednost i zdravlje na radu

Visokokvalifikovanim i tehnički opremljenim kadrovima, sa dugogodišnjim iskustvom, u mogućnosti smo da odgovorimo i na najkompleksnije zahteve u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kako prema nacionalnim propisima tako i prema evropskim normama i standardima.

Stručni poslovi:

 • kontinualna usluga stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu,
 • konsultant za bezbednost i zdravlje na radu,
 • supervizor za bezbednost i zdravlje na radu,
 • procena rizika i izrada akta o proceni rizika,
 • ekspertska ocena stanja bezbednosti i zdravlja na radu – audit,
 • kontinualni projekti podizanja svesti i unapređenja stanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • ekspertski bzr nadzor u skladu sa politikom i procedurama naručioca,
 • sudska veštačenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • pravna podrška poslodavcima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • ekspertska procena bezbednosnih sistema zaštite na mašinama,
 • stručna podrška u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu posredstvom internet foruma: www.bznr.org
 • konsultantske usluge u oblasti medicine rada,
 • konsultantske aktivnosti i učešće u realizaciji dana bezbednosti (safety day),
 • konsalting usluge za uvođenje standarda ISO 45001,
 • izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, programa osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad,
 • izrada uputstava i procedura za bezbedan rad,
 • izrada pravilnika i elaborata o delovanju u slučaju akcidenta i postupanju u slučaju opasnosti,
 • ekspertska procena i izrada procedura/uputstava za bezbedan i zdrav rad i primene obaveznih mera pri premeštanju opreme za rad (mašina).

Stručni poslovi – gradilište:

 • koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova,
 • koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi projektovanja (izrada plana preventivnih mera)
 • ekspertska ocena stanja primene mera za bezbedan rad na gradilištu,
 • stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu za izvođače radova,
 • izrada elaborata o uređenju gradilišta,
 • ekspertski nadzor u skladu sa hse politikom i procedurama korisnika usluga

Edukacije:

 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
 • priprema za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • stručna osposobljavanja rukovaoca opremom za rad,
 • specifične obuke, treninzi i edukacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • osnovne i napredne obuke za pružanje prve pomoći,
 • seminari, savetovanja i stručne rasprave,
 • radionice za procenu rizika,
 • edukacije menadžera i poslodavaca za primenu mera,
 • specifični hse treninzi i obuke,
 • druge vrste edukacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Merenja i ispitivanja:

 • merenja i ispitivanja mikroklime i osvetljenosti,
 • merenja i ispitivanja hemijskih štetnosti (gasova, para, dimova i prašine),
 • merenja i ispitivanja fizičkih štetnosti (buke, vibracija i štetnih zračenja – osim jonizujućih),
 • vibrodijagnostika,
 • mapiranje buke i prašine,
 • merenja i ispitivanja buke personalnim dozimetrom,
 • merenja i ispitivanja električnih instalacija,
 • merenja i ispitivanja elektroinstalacija u protiveksplozivnoj zaštiti,
 • merenja i ispitivanja koncentracije zapaljivih i eksplozivnih gasova,
 • merenja i ultrazvučno merenje debljine materijala.

Pregledi i provere opreme za rad, ispitivanja:

 • pregled i provera opreme za rad (dizalica, platformi, skela, viljuškara, presa, makaza, noževa, protiveksplozijsko zaštićene opreme, privremenih električnih instalacija i ostalih mašina, uređaja i postrojenja),
 • pregled i ispitivanja sredstava lične zaštite (izolacioni aparati, izolaciona odela i druga oprema u skladu sa uputstvima proizvođača),
 • pregled elektroizolacione opreme (rukavice, obuća, prostirke, motke, indikatori napona),
 • pregled i ispitivanje elektro razvodnih ormana,
 • termovizijska snimanja i ispitivanja,
 • pregled i provera instalacije fluida.

Servisiranje, pregledi, kalibracije:

 • servis i kontrola izolacionih aparata za zaštitu disajnih organa,
 • kontrola i ispitivanje maski za zaštitu disajnih organa,
 • servis i kontrola izolacionih hemijskih odela,
 • servis i kontrola kompresora za snabdevanje vazduhom,
 • kontrola i kalibracija ručnih detektora gasova,
 • kontrola i kalibracija sistema za detekciju toksičnih i eksplozivnih gasova.