Tehpro.rs - Edukacija

U okviru privrednog društva, 2005. godine formirali smo Centar za edukacije, koji je, prvi u Srbiji, sertifikovan kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOAO).

okt 2024
24 oktobar 2024 oktobar 24 - oktobar 25

JESENJI FORUM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

  JESENJI FORUM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU - VRNJAČKA BANJA - TEMA: ZAJEDNO U PREVENCIJI BOLESTI I POVREDA NA RADU Zakonska je obaveza svih poslodavaca da urede radno–pravni ... Dalje

jun 2024
19 jun 2024 10:00 - 15:00

PANEL DISKUSIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Novi propisi u oblasti upravljanja vodama, hemikalijama, ambalažom i ambalažnim otpadom ZAŠTO OVA TEMA? U prvom kvartalu 2024. godine doneto je nekoliko veoma značajnih propisa u oblasti zaštite životne sredine, ... Dalje

Tehpro centar RS, Lole Ribara 120
Beograd, 11250
+ Google Map
03 jun 2024 jun 3 - jun 7

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su ... Dalje

Tehpro centar RS, Lole Ribara 120
Beograd, 11250
+ Google Map

Prema našim programima za različite profile osposobljavanja i obuka do sada je obučeno preko 10.000 polaznika.

Razradili smo procedure, nastavne planove i programe, kao i nastavnu i materijalnu bazu za izvođenje internih i eksternih edukacija, obuka i osposobljavanja u oblasti zaštite.

Naš osnovni moto je:

Edukacijom do prepoznavanja pravih vrednosti!

Osnovno osposobljavanje/obuka zaposlenih u oblasti zaštite (BZR, ZOP, ZŽS)

Vođeni odredbama Zakona o BZR i Zakona o ZOP, koji nalažu da svaki zaposleni u RS mora biti osposobljen za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara, kao i prolaziti periodične provere osposobljenosti, u cilju obezbeđivanja potpunog ispunjenja zakonskih obaveza prema korisniku, vršimo osnovna osposobljavanja u oblasti BZR i ZOP.

I ako nisu obavezna, posebna osposobljavanja zaposlenih u oblasti zaštite životne sredine i oblasti vanrednih situacija svakako su društveno opravdana i u interesu su poslodavaca.

Osposobljavanja izvodimo u potpunosti prema zakonima i drugim propisima, po sopstveno utvrđenoj metodologiji uz izdavanje potrebne dokumentacije i sertifikata za popunjavanja propisanih evidencija.

Stručno osposobljavanje i obuka zaposlenih:

Prema Zakonu o radu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poslodavci su u obavezi da organizuju stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih zaposlenih. Zaposleni ne smeju da rade na specifičnim poslovima i da rukuju pojedinom opremom za rad ako nemaju dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Organizujemo posebne programe stručnog osposobljavanja zaposlenih uz izdavanje potvrda ili uverenja o osposobljenosti.

Stručne obuke:

 • rad u prisustvu opasnog napona (opsluživanje, izvođenje radova i održavanje električnih instalacija i postrojenja),
 • rad u zonama potencijalno ugroženim od nastanka eksplozije (opsluživanje, izvođenje instalacija i održavanje u zonama opasnosti od eksplozije),
 • rad sa opasnim materijama,
 • rad na visini,
 • rad u dubini,
 • rad u zatvorenom prostoru,
 • rad u blizini vode,
 • rad sa teretom (manipulacija),
 • radovi na gradilištu,
 • izolovanje i zaključavanje opasnih vidova energije (LOTO),
 • sistem dozvola za rad u rizičnim uslovima,
 • rad u prisustvu hemijskih štetnosti,
 • rad u prisustvu azbesta,
 • rad u prisustvu fizičkih štetnosti,
 • rad u prisustvu bioloških štetnosti,
 • upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u rizičnim uslovima (OHS).

Stručna osposobljavanja – rukovanje opremom za rad:

 • ručni mehanizovani alat,
 • male poljoprivredne mašine,
 • poljoprivredna mehanizacija,
 • sredstva unutrašnjeg transporta,
 • uređaji za podizanje i prenos tereta,
 • male građevinske mašine,
 • građevinska mehanizacija,
 • oprema za obradu drveta i sličnih materijala,
 • oprema za obradu metala,
 • rashladni uređaji,
 • uređaj za sterilizaciju (autoklav),
 • sudovi i oprema pod pritiskom gasova,
 • uređaji za detekciju gasova,
 • izolacioni aparati,
 • lična zaštitna oprema za rad na visini.

*Obuka za stručan i bezbedan rad pri montaži građevinskih skela

*Obuka rukovalaca za rad sa rudarskim mašinama, postrojenjima i uređajima koji se koriste u procesu istraživanјa, pripreme i eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina, nafte i gasa

*Obuka točioca pogonskih goriva

*Obuka ESD koordinatora

Obuka za korišćenje specifične opreme za kolektivnu zaštitu i sredstva lične zaštite:

 • Obuka za korišćenje izolacionih aparata,
 • Obuka za korišćenje izolacionih odela,
 • Obuka za korišćenje detektora gasova,
 • Obuka za korišćenje opreme za rad na visini,
 • Obuka za korišćenje kompresora za vazduh.

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – osposobljavanje stručnih lica za BZR

Jedini u Srbiji kontinuirano organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita.

Od 2006. godine realizovali smo preko 110 nastavnih grupa u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Kroz različite oblike osposobljavanja stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu
do sada smo edukovali preko 2300 polaznika.

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita u oblasti zaštite od požara – posebna obuka

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita u oblasti vanrednih situacija

Napredni kurs za osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i stručnih lica za zaštitu od požara sa obilaskom kompanija sa dobrom praksom

Polaganjem stručnog ispita lica dobijaju formalnu kvalifikaciju za obavljanje ovih poslova kod poslodavca. Kako se radi o složenim, multidisciplinarnim aktivnostima, neophodno je stalno usavršavanje stručnih lica.

Razvili smo dvodnevni napredni kurs. Prvog dana, na kursu se razmenjuju iskustva i prezentuju primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, a drugog dana se obilazi izabrana kompanija sa najvišim standardima u ovoj oblasti radi sagledavanja praktične implementacije nacionalnih propisa, evropskih i kompanijskih standarda.

Edukacija poslodavaca i menadžera svih nivoa u oblasti BZR, ZOP, ZŽS

Stanje bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara ili zaštite životne sredine je direktna posledica sposobnosti menadžera da upravljaju rizicima. Nesporna je činjenica da menadžeri u Srbiji nisu dovoljno edukovani za utvrđivanje politike i ciljeva za upravljanje rizicima u oblasti zaštite i nedovoljno razumeju profitnu logiku preventivnog ulaganja u bezbedne i zdrave uslove rada, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine.

Posebni oblici edukacije: savetovanja, seminari, radionice, stručne rasprave, vežbaonice

Naš osnovni moto nas upućuje da samo poslodavci koji razumeju svoja prava, obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite mogu na tržištu da prepoznaju kvalitet, iskustvo i odgovornost. Zato organizujemo posebne, tematske oblike edukacije: seminare, savetovanja i stručne rasprave za poslodavce, menadžere i stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine na kojima svoja znanja i praktična iskustva razmenjujemo sa drugim kompanijama u ovim oblastima.

Pored ostalog, svake godine, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, organizujemo već tradicionalna savetovanja o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe, uz stručnu podršku Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, organizujemo i edukativne seminare po pojedinim stručnim pitanjima u oblasti ZOP.