Tehpro.rs - Centar za edukacije

U cilju da poslodavcima i stručnim licima koja se profesionalno bave problemima u oblasti zaštite, približimo, razradimo i pomognemo u tumačenju zakona, pravilnika, standarda i ostalih propisa, naš Centar za edukaciju 2006. godine je pokrenuo izdavačku delatnost.

Do sada smo objavili 10 naslova:

Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa instrukcijama za praktičnu pripremu

Autori knjige su eksperti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pravnici i sudski veštaci za ovu oblast, sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnoj organizaciji bezbednosti i zdravlja na radu za različite poslodavce.

Uz integralni tekst zakona u knjizi su dati stručni i pravnički komentari svih bitnih odredbi. Posebna vrednost ove knjige su konkretne instrukcije za primenu pojedinih nejasnih zakonskih odredbi u praksi.

Knjiga će vam sigurno pomoći u razumevanju Zakona i pružiti korisne instrukcije za njegovu primenu.

Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita BZR

prirucnik iz bezbednosti i zastite na radu u rudarstvu
prirucnik iz bezbednosti i zastite na radu u rudarstvu

Nakon izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa, grupa autora iz Tehpro je izradila revidiranu verziju Priručnika koja obuhvata autorski obrađen kompletan sadržaj važećeg Programa za polaganje stručnog ispita za BZR.

Iskustvo stečeno, u do sada realizovanih 110 grupa pripremne nastave sa preko 2000 polaznika koji su položili stručni ispit, pretočeno je u Priručnik koji Vam omogućava da se optimalno pripremite za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.

Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita BZR

Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita BZR

Nakon izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa, grupa autora iz Tehpro je izradila revidiranu verziju Priručnika koja obuhvata autorski obrađen kompletan sadržaj važećeg Programa za polaganje stručnog ispita za BZR.

Iskustvo stečeno, u do sada realizovanih 110 grupa pripremne nastave sa preko 2000 polaznika koji su položili stručni ispit, pretočeno je u Priručnik koji Vam omogućava da se optimalno pripremite za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sa komentarom i priručnikom za polaganje stručnog ispita

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sa komentarom i priručnikom za polaganje stručnog ispita

grupa autora, 2007. godine, broj strana 300, tiraž 1000 primeraka.

Praktikum za procenu i upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini

Praktikum za procenu i upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini

grupa autora, 2007. godina, broj strana 168, tiraž 1000 primeraka.

Knjiga je koncipirana kao praktični vodič za provođenje postupka procene rizika i izradu akta o proceni rizika. Na jednostavan način, sa nizom praktičnih primera, objašnjen je celokupan proces procene rizika, od pokretanja postupka odlukom poslodavca do verifikacije samog Akta. Licima sa položenim stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova koji imaju iskustva u vođenju projekata, omogućava da samostalno, u ulozi stručnog lica, rukovode procenom rizika za svog poslodavca.

Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita

Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita

grupa autora, 2008. godina, broj strana 387, tiraž 1000 primeraka.

U knjizi je sistematizovana i na pristupačan način, udžbenički, obrađena sva literatura za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Priručnik u potpunosti prati i pokriva Program za polaganje ovog ispita i po njemu je do sada preko 1000 kandidata položilo stručni ispit.

Praktični vodič za izbor, nabavku i upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Praktični vodič za izbor, nabavku i upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

grupa autora, 2009. godina, broj strana 187, tiraž 1000 primeraka.

Knjiga prati evropsku i nacionalnu regulativu u vezi sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. U pravom smislu predstavlja praktični vodič koji omogućava svim učesnicima u procesu određivanja, izbora, nabavke, korišćenja i održavanja SLZ da u potpunosti odgovore svim zakonskim obavezama i zahtevima poslova i radnih mesta u svom radnom prostoru.

Sredstva i oprema lične zaštite u tehničkom zakonodavstvu

grupa autora, 2009. godina, broj strana 128, tiraž 1000 primeraka.

Poslodavac i bezbednost i zdravlje na radu

Poslodavac i bezbednost i zdravlje na radu

prim. dr. sci Jelena Paunović-Pfaf, 2010. godina, broj strana 129, tiraž 1000 primeraka.

Autor ove knjige se preko 40 godina bavi praksom bezbednosti i zdravlja na radu u najsloženijim delatnostima. Na pristupačan način navedene su sve obaveze i odgovornosti poslodavaca. U formi kratkih konstatacija, pitanja i odgovora, poslodavcima i licima koja se na bilo koji način bave problemima zaštite ljudi u procesima rada složena problematika bezbednosti i zdravlja na radu je učinjena jednostavnom i prepoznatljivom.

Preventiva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Preventiva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

grupa autora, 2010. godina, broj strana 303, tiraž 1000 primeraka.

Najsloženiji poduhvat u ediciji TEHPRO. Četrnaest autora, eksperata za pojedine oblasti je razradio osnove preventive u procesu projektovanja, izrade, korišćenja i održavanja sredstava za rad i sve druge preventivne mere: organizacione, vaspitno obrazovne, ergonomske, pravne, socijalne, i dr. Knjiga predstavlja i kritički osvrt na stanje primenjenosti opštih mere prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u našem društvu i evidentnu zapostavljenost ove oblasti izvan radnog prostora poslodavaca.

Zakon o zaštiti od požara sa komentarom

Zakon o zaštiti od požara sa komentarom

Zoran Šukalo, Radivoj Rajaković, Mladen Šukalo, 2010. godina, broj strana 192, tiraž 1000 primeraka.

Autori su učinili napor da čitaocima približe novi Zakon o zaštiti od požara sa stručnim komentarom pravnika koji poseduje i praktična iskustva u ovoj oblasti.