OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Obuku za polaganje ispita za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena od strane MUP.

Datum: 28.03.2023. – 31.03.2022. godine
Vreme: 09.00h – 16.00h

Tehpro d.o.o. već 30 godina obavlja stručne poslove u oblasti BZR, ZOP, ZŽS i vanrednih situacija. Izradili smo više stotina procena rizika i planova u ovim oblastima. Naši eksperti imaju i veliko nastavno iskustvo u edukacijama odraslih što je verifikovano i Rešenjem Ministarstva prosvete, kojim smo za neke programe u ovim oblastima dobili status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Način realizacije:

Obuka se realizuje u trajanju od 36 nastavnih časova u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (Sl. Glasnik RS, 20/2019).

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA:
+381 62 8081 483

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

POSETA ČEŠKOJ REPUBLICI U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA

Kompanija Tehpro, vodeći zastupnik i distributer najpoznatijih brendova vatrogasno-spasilačke opreme za tržišta Srbije i Bosne i Hercegovine, uspešno je organizovala višednevnu posetu svojih partnera u Češkoj sa predstavnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Delegacija je posetila fabrike Holik, THT i Tatra.

U sklopu posete i predstavljanja kompletnog programa inopartnera koje smo posetili, Tehpro je organizovao i demonstraciju najnovijih proizvoda, sa ciljem da se unapredi stanje i poveća bezbednost u radu vatrogasaca. Delegacija je takođe razgovarala i o potrebama modernizacije vatrogasno-spasilačkih centara, kako bi se omogućilo da se intervencije i poslovi obave što brže i što bezbednije.

Pored poseta fabrika put je bio više nego uspešan jer smo ostvarili i saradnju sa profesionalnim vatrogascima i posetili Vatrogasno spasilačku brigadu u gradu Ostrava, koja je jedna od najvećih i najbolje opremljenih u Češkoj Republici.

Kompanija Tehpro se zalaže za veću i bolju sigurnost u radu, i izražava veliku zahvalnost svim učesnicima delegacije na doprinosu i želji za unapređenjem stanja u ovoj oblasti.

Predlog Zakona o BZR – kako u praksi primeniti nova rešenja?

Panel diskusija sa instruktažom

TEMA: Predlog Zakona o BZR – kako u praksi primeniti nova rešenja?

Novine u propisima koje se odnose na Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

DATUM: 21.3.2023. godine
VREME: 10.00 – 14.00 h

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je u Skupštini R Srbije. Prema dosadašnjim iskustvima, biće usvojen bez, ili sa minimalnim izmenama. Vreme je da se pripremamo za praktičnu primenu predviđenih novina.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na panelu na kojem će Vam naši panelisti odgovoriti na sva pitanja i dati konkretne instrukcije kako da u praksi primenite novine koje predviđa novi Zakon o BZR i Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline (Sl. Glasnik RS 15/2023).

Zašto ova tema?
Zato što je aktuelna i prioritetna za sve koji se na bilo koji način bave pitanjima BZR.

Zašto da izaberete Tehpro?
Mnogi će Vam prepričavati novine iz Zakona. Mi ćemo sa Vama tragati za njihovom optimalnom primenom u praksi.

Cilj panela:
Podizanje kompetencija za primenu propisa.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR, rukovodioci, izabrani predstavnici zaposlenih i sindikata.

Način realizacije:
Nakon prikaza novina u Zakonu vodi se rasprava sa predlogom eksperata za primenu svih novih rešenja.

Panelisti su eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR.

*Novac od kotizacije biće uplaćen u humanitarne svrhe

 

PRIRUČNIK ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U RUDARSTVU

NOVO U IZDAVAČKOJ DELATNOSTI

PRIRUČNIK ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U RUDARSTVU

Priručnik za bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu, izdat od strane Centra za edukaciju Tehpro, je knjiga koja pruža detaljne informacije o bezbednosti i zdravlju na radu u rudarskoj delatnosti.

prirucnik za bezbednost i zdravlje na radu tehpro

Priručnik obuhvata:
• Osnove sistema bezbednosti i zdravlja na radu
• Sistem BZR u republici Srbiji
• Bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu
• Spefični rizici po BZR u rudarskoj delatnosti
• Upravljanje rizicima po bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu

Prvenstveno je namenjen studentima rudarskih fakulteta kao i inženjerima u rudarskim kompanijama.

O tome šta kažu naši sturučnjaci iz oblasti rudarstva o našem Priručniku možete pročitati u nastavku:

„Bezbednost i zdravlјe na radu u rudarstvu je kompleksan i opsežan problem prevashodno zbog činjenice da su rudarske aktivnosti skopčane sa nizom specifičnih rizika i opasnosti koji se ne pojavlјuju u drugim industrijskim granama. Problem se dodatno usložnjava nepostojanjem jedinstvene baze propisa kojima se oblast bezbednosti i zdravlјa na radu reguliše u rudarstvu. Propisi i pravila svakako postoje ali su prezentovani kroz niz različitih dokumenata.

Nacionalna i krovna regulatia iz oblasti BZR se primenjuje i u rudarstvu, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ali je u pojedinim slučajevima nedovolјna ili neprimenlјiva. Zbog svega navedenog lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlјa na radu, ali i drugi stručnjaci u rudarstvu, se često suočavaju sa problemom pronalaženja adekvatnog rešenja za konkretne probleme iz oblasti BZR.

Ovaj priručnik je pokušaj da se na jenom mestu sistematizuju i objedine preporuke iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu koje proističu iz regulative ali i pravila struke i da se specifičnosti bezbednosti i zdravlјa na radu u oblasti rudarstva približe čitaocu.
Kao takav, priručnik je preporučlјivo štivo ne samo za lica koja se bave poslovima bezbednosti već svim zainteresovanim stranama koji se bave rudarstvom ili sarađuju sa rudarskom industrijom.“

Prof. dr Saša Stojadinović,
dipl. inž. rudarstva

„Ekspanzija rudarske industrije u regionu donela je nove izazove za rudarsku struku a posebno za one koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlјa na radu. Aktuelna zakonska i podzakonska akta iz ove oblasti zahtevaju detalјnije tumačenje kao i objašnjenje direktne primene istih u praksi. Sam priručnik na praktičan način pomaže, prvenstveno mladim inženjerima svih profila koji posluju u rudarskoj industriji, da na pravilan način protumače i definišu obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu u odnosu na zakonsku regulativu, i time kreiraju zdrave osnove za razvoj sistema bezbednosti i zdravlјa na radu u rudnicima u Srbiji.

U Priručniku za bezbednost i zdravlјe u rudarstvu jasno su sistematizovani i protumačeni najbitniji zahtevi iz oblasti bezbednosti i zdravlјa, što isti čini korisnim pratiocem kako mladih inženjera, tako i onih sa višegodišnjim iskustvom u njihovom svakodnevnom radu.“

Doc. dr Jelena Ivaz,
dipl. inž. rudarstva

„Rudarska industrija je specifična po rizicima kojima su radnici izloženi, a posebno je izraženo pri podzemnoj eksploataciji. Uspostavljanje politike bezbednosti i zdravlja na radu za takve radne uslove veliki je izazov čak i za iskusne stručnjake iz ove oblasti.

Autori Priručnika „Priručnik za bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu“ uložili su velike napore da približe problematiku iz ove oblasti čitaocu. Kroz smisleno organizovana poglavlja obrađeni su najvažniji aspekti i potrebni uslovi za bezbedan i zdrav rad zaposlenih u rudarstvu.

U priručniku je detaljno obrađena zakonska regulativa koja pokriva ovu oblast u kome su data i pojašnjenja za praktičnu primenu u praksi.

Posebna pažnja je posvećena specifičnim rizicima u rudarstvu što ovaj Priručnik čini korisnim rukovodiocima ali i licima koji počinju ili rade u oblasti rudarstva i bezbednosti i zdravlju na radu u rudnicima.“

Doc. dr Dejan Petrović,
dipl. inž. rudarstva

Pozovite nas za više informacija

Kontakt: Dragana Rašić
Telefon: +381 62 8081 483
E-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

PRIPREMNA NASTAVA ZOP

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita

Datum: od 13.03.2023. godine
Vreme: 09.00 – 16.00 h
Lokacija: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, Beograd

Zakon
Sva lica koja kod subjekata zaštite od požara obavljaju poslove zaštite od požara (ZOP) moraju da polože stručni ispit u oblasti ZOP pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslov za izlazak na ispit je obavezna pripremna nastava prema programu koji je propisao nadležni ministar.

O nama
Privredno društvo „TEHPRO“ d.o.o. ima veliko iskustvo u organizovanju posebnih oblika edukacije u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Iskustvo i andragoške kompetencije svih naših izvođača garantuje kvalitet nastave i visoku prolaznost na ispitu.

Način realizacije:
Program, koji sadrži 180 nastavnih časova, realizujemo dinamikom koja je usaglašena sa strukturom i mogućnostima polaznika kroz pogodne oblike i sadržaje nastavnog rada.

Mi ne prepričavamo propise. Kod nas ćete dobiti najbolju pripremu za ispit, ali i naučiti kako da u praksi obavljate stručne poslove ZOP.

ZAJEDNO EDUKACIJOM DO PRAVIH VREDNOSTI!

POZOVITE ZA VIŠE INFORMACIJA
+381 62 8081 483

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

STRUČNA KONFERENCIJA: Bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu

DATUM: 03.03.2023.
VREME: 10.00 – 15.00
LOKACIJA: IN Hotel, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Beograd

Obezbeđivanje bezbednih i zdravih uslova rada u rudarskoj delatnosti je poseban izazov za rudarske inženjere i sve druge stručnjake u ovoj oblasti.

Svi problemi i dileme sistema BZR u Republici Srbiji se posebno odražavaju na organizovanje preventivnih mera zaštite rudara.

Zbog toga, Tehpro, kao regionalni lider u obavljanju poslova BZR, organizuje stručni skup na kojem će se razmatrati sva bitna pitanja organizovanje BZR u rudarskoj delatnosti.

Nakon uvodnih izlaganja predstavnika Tehpro i pozvanih eksperata vodiće se otvorena rasprava.

Predstavljanje nove knjige

Na konferenciji će biti predstavljena nova knjiga u izdanju Tehpro:

PRIRUČNIK za bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu

prirucnik za bezbednost i zdravlje na radu tehpro

uz podršku sponzora

PRIJAVA za učešće:
Kontakt: Dragana Rašić
tel: +381 62 8081 483 / e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

EDUKACIJOM DO PRAVIH VREDNOSTI!

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

DATUM: 20.02. – 24.02.2023.
VREME: 09.00 – 16.00 h
Lokacija: TEHPRO, Lole Ribara 120, 11250 Beograd

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god., ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:

Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.

Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
tel: +381 62 8081 483
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Radionica – Ergonomija radnog mesta i procena rizika

Datum: 14.02.2023. godine
Vreme: 09.00 – 14.00h
Lokacija: Lole Ribara 120, Beograd

Cilj svake kompanije bi trebao biti povećanje produktivnosti svojih radnika, obezbeđujući zdrave i prijatne uslove za rad. Neretko smo suočeni sa neadekvatnim radnim okruženjem, što od ruokvodstva zahteva sistematsko sagledavanje i procenu rizika u pogledu ergonomskih uslova na svim radnim mestima. Za poslodavce i stručna lica za BZR se kao prioritet postavljaja pitanje: ergonomija radnog mesta – prilagođavanje psihofizičkim mogućnostima radnika.

Cilj radionice
Unaprediti kompetentnost polaznika za stalnu procenu ergonomskih uslova na radnom mestu.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR i nadležni rukovodioci kod poslodavaca.

Svoja velika praktična iskustva, Tehpro d.o.o, želi da podeli sa vama. Pozivamo Vas, na radionicu na kojoj će se razmatrati praktični aspekti navedene teme.

Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić
e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs, tel: +381 62 8081 483

RADIONICA USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR

Tema: Visokorizične aktivnosti i Sistem dozvola za rad

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati teorijski i praktični aspekti efikasnog sprovođenja preventivnih mera BZR primenom sistema dozvola za rad (DZR).

DATUM: 20.01.2023. godine
VREME: 10.00 – 13.00 h
LOKACIJA: : TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sva stručna lica za BZR

Zašto da izaberete Tehpro?
Zato što mi ne prepričavamo propise, već Vas učimo kako da ih sami primenjujete.

Cilj radionica:
Osposobljavanje učesnika i unapređenje veština efektivnog upravljanja rizicima i vođenje sistema DZR u skladu sa zakonskom regulativom i prepoznatom dobrom praksom.

Način realizacije:
Eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. prezentovaće uvodna izlaganja po temama, kao i primere dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR.

Predavači su eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić +381 62 8081 483 / e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

ODRŽAN JE PANEL – DISKUSIJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U BEOGRADU

U IN hotelu, 22.11. održan je Tehpro Panel „Otvorena vrata“ u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Povod za diskusiju je težnja za unapređenje zaštite na radu kao i proslava 32 godine rada firme.

Panel je izazvao veliko interesovanje učesnika ali zbog ograničenih kapaciteta kongresne sale nismo bili u mogućnosti da primimo sve interesente. Ukupan broj učesnika bio je 110.

Iz kompanije TEHPRO bilo je 5 panelista, eksperata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a imali smo i čast da naš gost panelista, bude gospodin Ervin Odri, Direktor departmana za upravljanje bezbednošću, funkcija za HSE, NIS a.d.

Aktivno učestvovanje svih prisutnih je bilo od velikog značaja za uspešnost našeg panela. Zajednički, kroz praksu i propise iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dolazili smo do zaključaka bitnih za sve učesnike.

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva značaj ovakvih diskusija je veliki – ujedinjenje lica za bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji, podizanje zaštite na viši nivo i krajnji cilj – eliminacija rizika, odnosno dovođenje na prihvatljiv nivo.

Zaključak panela, za lica za bezbednost i zdravlje na radu, bio je: „Svim snagama za zaštitu radnika na radnim mestima – sprovođenje procedura kao bitan uslov za uspešan i bezbedan rad“.