Tehpro.rs - Kontrolno telo

Kompanija Tehpro d.o.o. je već 30 godina lider u oblasti kontrolisanja opreme i sistema protivpožarne zaštite. Stekli smo akreditaciju i dobili zvanična ovlašćenja MUP-a za poslove kontrolisanja u oblasti ZOP-a 2019. godine.

Naša stručnost i kvalitet počiva na kompetentnosti naših zaposlenih i savremenoj opremi koju koristimo prilikom obavljanja poslova kontrolisanja.

Vrsta i obim kontrolisanja

  • Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
  • Instalacija i uređaja za gašenje požara (gasovitim sredstvima/voda ili pena/prah),
  • Mobilnih uređaja za gašenje požara,
  • Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija,
  • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara,
  • Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.