Tehpro.rs - Kontrolno telo

Kompanija Tehpro d.o.o. je već 30 godina lider u oblasti kontrolisanja opreme i sistema protivpožarne zaštite. Stekli smo akreditaciju i dobili zvanična ovlašćenja MUP-a za poslove kontrolisanja u oblasti ZOP-a 2019. godine.

Naša stručnost i kvalitet počiva na kompetentnosti naših zaposlenih i savremenoj opremi koju koristimo prilikom obavljanja poslova kontrolisanja.

Vrsta i obim kontrolisanja

  • Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
  • Instalacija i uređaja za gašenje požara (gasovitim sredstvima/voda ili pena/prah),
  • Mobilnih uređaja za gašenje požara,
  • Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija,
  • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara,
  • Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Nepristrasnost i nezavisnost

Kontrolno telo obezbeđuje neprisatrasnost i nezavisnosti u svom radu tako što:

  • su razdvojene funkcije kontrolisanja od ostalih aktivnosti “Tehpro” d.o.o.
  • je usvojen i primenjuje se Kodeks ponašanja osoblja Kontrolnog tela.
  • je onemogućen je uticaj trećih lica i diskriminacija korisnika, primenom procedura u procesu ugovaranja i realizacije kontrolisanja proizvoda.
  • O svim preduzetim merama u pogledu nepristrasnosti i poverljivosti, korisnik usluga Kontrolnog tela, je informisan putem zvaničnog sajta kompanije “Tehpro” d.o.o.

Poverljivost

Svi dokumenti formirani u toku procesa kontrolisanja, vode se u okviru informacionog sistema “Tehpro” d.o.o., i kao takvi nisu dostupni nikome osim osoblju Kontrolnog tela.

Kontrolori i rukovodstvo Kontrolnog tela poštujući pravila rada Kontrolnog tela čuvaju poverljivost prikupljanih podataka i informacija o korisniku i proizvodu.

Kontrolori ne smeju da saopštavaju trećim licima (javnosti) informacije o kontrolisanju, bez odobrenja podnosioca zahteva za kontrolisanje.

Kontrolno telo ima obavezu da unapred informiše svakog klijenta o informacijama koje namerava da učini javno dostupnim.

Kada se zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahteva da se objave poverljive informacije, klijent ili pojedinac kojih se to tiče moraju, osim ako to nije zakonom zabranjeno biti obavešteni o tome.