PRIRUČNIK ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U RUDARSTVU

NOVO U IZDAVAČKOJ DELATNOSTI

PRIRUČNIK ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U RUDARSTVU

Priručnik za bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu, izdat od strane Centra za edukaciju Tehpro, je knjiga koja pruža detaljne informacije o bezbednosti i zdravlju na radu u rudarskoj delatnosti.

prirucnik za bezbednost i zdravlje na radu tehpro

Priručnik obuhvata:
• Osnove sistema bezbednosti i zdravlja na radu
• Sistem BZR u republici Srbiji
• Bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu
• Spefični rizici po BZR u rudarskoj delatnosti
• Upravljanje rizicima po bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu

Prvenstveno je namenjen studentima rudarskih fakulteta kao i inženjerima u rudarskim kompanijama.

O tome šta kažu naši sturučnjaci iz oblasti rudarstva o našem Priručniku možete pročitati u nastavku:

„Bezbednost i zdravlјe na radu u rudarstvu je kompleksan i opsežan problem prevashodno zbog činjenice da su rudarske aktivnosti skopčane sa nizom specifičnih rizika i opasnosti koji se ne pojavlјuju u drugim industrijskim granama. Problem se dodatno usložnjava nepostojanjem jedinstvene baze propisa kojima se oblast bezbednosti i zdravlјa na radu reguliše u rudarstvu. Propisi i pravila svakako postoje ali su prezentovani kroz niz različitih dokumenata.

Nacionalna i krovna regulatia iz oblasti BZR se primenjuje i u rudarstvu, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ali je u pojedinim slučajevima nedovolјna ili neprimenlјiva. Zbog svega navedenog lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlјa na radu, ali i drugi stručnjaci u rudarstvu, se često suočavaju sa problemom pronalaženja adekvatnog rešenja za konkretne probleme iz oblasti BZR.

Ovaj priručnik je pokušaj da se na jenom mestu sistematizuju i objedine preporuke iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu koje proističu iz regulative ali i pravila struke i da se specifičnosti bezbednosti i zdravlјa na radu u oblasti rudarstva približe čitaocu.
Kao takav, priručnik je preporučlјivo štivo ne samo za lica koja se bave poslovima bezbednosti već svim zainteresovanim stranama koji se bave rudarstvom ili sarađuju sa rudarskom industrijom.“

Prof. dr Saša Stojadinović,
dipl. inž. rudarstva

„Ekspanzija rudarske industrije u regionu donela je nove izazove za rudarsku struku a posebno za one koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlјa na radu. Aktuelna zakonska i podzakonska akta iz ove oblasti zahtevaju detalјnije tumačenje kao i objašnjenje direktne primene istih u praksi. Sam priručnik na praktičan način pomaže, prvenstveno mladim inženjerima svih profila koji posluju u rudarskoj industriji, da na pravilan način protumače i definišu obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu u odnosu na zakonsku regulativu, i time kreiraju zdrave osnove za razvoj sistema bezbednosti i zdravlјa na radu u rudnicima u Srbiji.

U Priručniku za bezbednost i zdravlјe u rudarstvu jasno su sistematizovani i protumačeni najbitniji zahtevi iz oblasti bezbednosti i zdravlјa, što isti čini korisnim pratiocem kako mladih inženjera, tako i onih sa višegodišnjim iskustvom u njihovom svakodnevnom radu.“

Doc. dr Jelena Ivaz,
dipl. inž. rudarstva

„Rudarska industrija je specifična po rizicima kojima su radnici izloženi, a posebno je izraženo pri podzemnoj eksploataciji. Uspostavljanje politike bezbednosti i zdravlja na radu za takve radne uslove veliki je izazov čak i za iskusne stručnjake iz ove oblasti.

Autori Priručnika „Priručnik za bezbednost i zdravlje na radu u rudarstvu“ uložili su velike napore da približe problematiku iz ove oblasti čitaocu. Kroz smisleno organizovana poglavlja obrađeni su najvažniji aspekti i potrebni uslovi za bezbedan i zdrav rad zaposlenih u rudarstvu.

U priručniku je detaljno obrađena zakonska regulativa koja pokriva ovu oblast u kome su data i pojašnjenja za praktičnu primenu u praksi.

Posebna pažnja je posvećena specifičnim rizicima u rudarstvu što ovaj Priručnik čini korisnim rukovodiocima ali i licima koji počinju ili rade u oblasti rudarstva i bezbednosti i zdravlju na radu u rudnicima.“

Doc. dr Dejan Petrović,
dipl. inž. rudarstva

Pozovite nas za više informacija

Kontakt: Dragana Rašić
Telefon: +381 62 8081 483
E-mail: dragana.rasic@tehpro.rs