NOVI PROPIS OGRANIČAVA KORIŠĆENJE DIIZOCIJANATA

NOVA OBUKA O SIGURNOM KORIŠĆENJU DIIZOCIJANATA

Naša posvećenost edukaciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i raznim vrstama obuka čini nas liderima u oblasti poslovanja. Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o našim novim obukama o sigurnom korišćenju diizocijanata.

Od 24. avgusta u Republici Srbiji stupaju na snagu odredbe Pravilnika koje ograničavaju upotrebu diizocijanata. Ove supstance, ključne u mnogim industrijama, sada zahtevaju specijalizovanu obuku za sigurno korišćenje kao i sertifikovane trenere.

Kroz znanje ka sigurnosti

Mi smo tu da vam pružimo upravo to – najsadržajnije i najefikasnije obuke koje će vašim timovima omogućiti sigurno i uspešno rukovanje diizocijanatima. Obuke koje nudimo nisu samo informativne, već i edukativne i praktične.

Sertifikovani od strane ISOPA i ALIPA (Evropsko udruženje proizvođača diizocijanata i poliola i Evropsko udruženje proizvođača alifatičnih izocijanata), pružamo sveobuhvatne treninge koji pokrivaju sve aspekte bezbedne upotrebe diizocijanata.

Naše obuke su koncipirane da preduprede rizike, sa fokusom na kontrolu izloženosti diizocijanatima dermalnim i inhalacionim putem. Takođe obezbeđujemo sveobuhvatne informacije o zaštitnoj opremi i merama kontrole izloženosti, omogućavajući vašim zaposlenima da rade u bezbednom okruženju.

Reobuka i kontinuirano usavršavanje

Naša misija je kontinuirano usavršavanje. Obuka se obnavlja svakih pet godina, osiguravajući da vaši zaposleni uvek poseduju najnovija znanja i veštine.

Naše sertifikovane obuke pružaju validan dokaz o stručnosti, garantujući da vaša kompanija ispunjava sve zakonske propise i standarde bezbednosti.

Vaš TEHPRO Centar za edukaciju

PRIPREMNA NASTAVA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

DATUM: 3. 6. – 7. 6. 2024.
VREME: 9.00 – 16.00 h
LOKACIJA: TEHPRO d.o.o, Lole Ribara 120, Beograd

Sa iskustvom od preko 30 godina u ovom poslu, uspešno smo pripremili preko 3000 polaznika koji su nakon toga položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad.
Od 2016. god. ovo osposobljavanje radimo i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, po Programu neformalnog obrazovanja odraslih – Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikovanog kod Agencije za kvalifikacije. Nakon završene obuke, svim polaznicima izdajemo Potvrdu o savladanom programu obuke.

Način realizacije:
Nastavu realizuje naš stručni tim, sastavljen od izvođača sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova u ovoj oblasti. Program pripremne nastave za polaganje ispita je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika kako bi uspešno savladali materiju.
Pripremna nastava se realizuje u trajanju od 5 dana.

Prijava:
Kontakt: Dragana Rašić;
tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

USAVRŠAVANJE ZNANJA STRUČNIH LICA ZA BZR – RADIONICA

PROGRAMSKA CELINA 1: OPŠTE I POSEBNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

TEMA: PREVENTIVNE MERE BZR NA GRADILIŠTU/RADILIŠTU

DATUM I VREME: 13. 02. 2024. godine, od 10.00h do 14.00h
LOKACIJA: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati i uvežbavati normativno-pravni i praktični aspekti prevencije bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima/radilištima.

Zašto ova tema?
Zato što je kontinuirano usavršavanje znanja stručnih lica i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu (BZR) nedvosmislena zakonska obaveza i zato što je ova tema od izuzetnog značaja za sve investitore i izvođače radova na gradilištima/radilištima. Tema je posebno aktuelna i zbog novina u propisima koji regulišu ovu oblast, naročito u pogledu posebnih ovlašćenja inspektora rada.

Zašto da izaberete baš „Tehpro ?
Zato što mi ne prepričavamo propise! Mi vam pomažemo da ih optimalno primenite.

Cilj radionice: unaprediti kompetentnost polaznika za planiranje, organizovanje, nadzor i upravljanje dokumentacijom prevencije BZR na gradilištima/radilištima prema najvišim standardima.

Osnovna pitanja:
– Specifičnosti prevencije BZR na gradilištima/radilištima,
– obaveze investitora, poslodavca, koordinatora i stručnih lica,
– dobra praksa BZR na gradilišima zasnovana na stalnoj proceni rizika,
– izrada i implementacija procedure za izdavanje dozvola za rad,
– optimizacija i upravljanje dokumentacije BZR na gradilištima/radilištima,
– nadležnosti inspektora.

Način realizacije: Prezentovanje uvodnih izlaganja po temama, kao i primera dobre i/ili loše prakse. Nakon toga će se voditi diskusija o ključnim pitanjima.

Ciljne grupe: stručna lica za BZR, koordinatori na gradilištima, šefovi gradilišta i drugi predstavnici poslodavaca i investitora koji učestvuju u pripremi i izvođenju radova na gradilištima/radilištima.

Predavači: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR i koordinaciji na gradilištima.

PRIJAVA
Kontakt: Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483, e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

RADIONICA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

Datum i vreme: 25.12.2023. god. od 10h do 13:30h
Lokacija: TEHPRO, Lole Ribara 120, Beograd

Upravljanje otpadom od građenja i rušenja predstavlja jedan od glavnih problema i izazova u vezi sa upravljanjem otpadom u Republici Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine u Srbiji je generisano oko 729.000 t otpada od građenja i rušenja.

Iako postoji generalna zakonska obaveza da proizvođač otpada odvojeno prikuplja nastali otpad i sortira ga u skladu s budućim tretmanom, praksa je pokazala da u našoj zemlji trenutno ne postoji praksa odvojenog sakupljanja otpada od građenja i rušenja, i ne postoji šema za reciklažu ove vrste otpada.

Kako bi se ovaj problem rešio, Ministarstvo zaštite životne sredine je poslednjom izmenom Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 (dr. zakon) i 35/2023) definisalo upravljanje građevinskim otpadom, što je poslužilo kao osnov za donošenje Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, broj 93/2023). Ova Uredba, koja je stupila na snagu početkom novembra, bliže propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja, kao i sve aktivnosti i mere koje se odnose na odvojeno sakuplјanje, razvrstavanje, transport, skladištenje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i/ili odlaganje građevinskog otpada.

Kako bi Vam pomogli da sagledate sve svoje obaveze u oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja i uskladite poslovanje svojih kompanija sa ovim novim propisom, organizujemo radionicu na kojoj će Vas eksperti TEHPRO-a koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, upoznati sa novinama koje ovaj propis donosi, a odnose se na:
• izradu Plana upravlјanja otpadom od građenja i rušenja i pribavljanje saglasnost na taj Plan;
• uspostavljenje sistema za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom od građenja i rušenja, uz primenu propisanih mera;
• transport, tretman i odlaganje otpada od građenja i rušenja;
• postupanje sa opasnim otpadom od građenja i rušenja koji sadrži azbest, POPs materije ili živu.

PRIJAVA
Dragana Rašić, tel: +381 62 8081 483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs

Predlog Zakona o BZR – kako u praksi primeniti nova rešenja?

Panel diskusija sa instruktažom

TEMA: Predlog Zakona o BZR – kako u praksi primeniti nova rešenja?

Novine u propisima koje se odnose na Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

DATUM: 21.3.2023. godine
VREME: 10.00 – 14.00 h

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je u Skupštini R Srbije. Prema dosadašnjim iskustvima, biće usvojen bez, ili sa minimalnim izmenama. Vreme je da se pripremamo za praktičnu primenu predviđenih novina.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na panelu na kojem će Vam naši panelisti odgovoriti na sva pitanja i dati konkretne instrukcije kako da u praksi primenite novine koje predviđa novi Zakon o BZR i Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline (Sl. Glasnik RS 15/2023).

Zašto ova tema?
Zato što je aktuelna i prioritetna za sve koji se na bilo koji način bave pitanjima BZR.

Zašto da izaberete Tehpro?
Mnogi će Vam prepričavati novine iz Zakona. Mi ćemo sa Vama tragati za njihovom optimalnom primenom u praksi.

Cilj panela:
Podizanje kompetencija za primenu propisa.

Ciljne grupe:
Stručna lica za BZR, rukovodioci, izabrani predstavnici zaposlenih i sindikata.

Način realizacije:
Nakon prikaza novina u Zakonu vodi se rasprava sa predlogom eksperata za primenu svih novih rešenja.

Panelisti su eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. sa dugogodišnjim iskustvom vođenja poslova BZR.

*Novac od kotizacije biće uplaćen u humanitarne svrhe

 

PRIPREMNA NASTAVA – ZAŠTITA OD POŽARA

Tema: Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita

od 24.10.2022. godine
09.00h – 16.00h

Sva lica koja kod subjekata zaštite od požara obavljaju poslove zaštite od požara (ZOP) moraju da polože stručni ispit u oblasti ZOP pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslov za izlazak na ispit je obavezna pripremna nastava prema programu koji je propisao nadležni ministar.

Privredno društvo „TEHPRO“ d.o.o. ima veliko iskustvo u organizovanju posebnih oblika edukacije u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine. Iskustvo i andragoške kompetencije svih naših izvođača garantuje kvalitet nastave i visoku prolaznost na ispitu.

Način realizacije:
Program, koji sadrži 180 nastavnih časova, realizujemo dinamikom koja je usaglašena sa strukturom i mogućnostima polaznika kroz pogodne oblike i sadržaje nastavnog rada.

PRIJAVA:TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik
Kontakt: Dragana Rašić; 062/8081-483; e-mail: dragana.rasic@tehpro.rs